Procedura korzystania z systemu iPrzedszkole

przez rodziców/ prawnych opiekunów dzieci

w Przedszkolu nr 103 w Warszawie

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)


§ 1
Postanowienia wstępne

1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną Uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy.

3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób prowadzących w przedszkolu zajęcia, warsztaty.

4. Karty zbliżeniowe są własnością rodziców/opiekunów prawnych.

5. Koszty karty zbliżeniowej pokrywają rodzice/opiekunowie prawni. Karta kupowana jest raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

7. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

§ 2
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierując się do szatni, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem WEJŚCIE.

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6:00

§ 3
Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby odbierają dziecko, wywołując je z sali przez domofon lub odbierają je osobiście z ogrodu.

2. Przed wyjściem z szatni rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika z napisem WYJŚCIE.

3. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17:00.

4. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz kierownikowi gospodarczemu w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.

§ 4
Moduł on-line dla rodziców

1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie: iprzedszkole.progman.pl

2. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.

3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej Przedszkole.

4. Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

– bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt, żywienie, zajęcia dodatkowe, radę rodziców,

– wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu, a w przyszłości dokonanie bezpośrednio przelewów,

– bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów ,

– dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

– możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,

– zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz. 9:00 danego dnia powoduje nienaliczanie opłaty za żywienie dziecka w tym dniu).

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1września 2012 r. do odwołania.

2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola oraz na stronie www.przedszkole103.waw.pl, w sekretariacie przedszkola oraz u każdej Pani nauczycielki w grupie.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy zakupie kart.

5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma ProgMan.

6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy lub dyrektor przedszkola.

7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole Nr 103 w Warszawie.

Warszawa, dnia 3 września 2012r.

flowers1
Skip to content