Przedszkole Nr 103 w Warszawie

03-562 Warszawa ul. Mokra 25

Tel./fax: 226791827

Przedszkole nr 103 w Warszawie

iPrzedszkole

PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU iPrzedszkole

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

w Przedszkolu Nr 103 w Warszawie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 1. System iPrzedszkole zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie 
  z aktualną Uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie opłat za świadczenia 
  i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę 
  w przedszkolach m. st. Warszawy.
 3. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli oraz innych upoważnionych osób prowadzących 
  w przedszkolu zajęcia, warsztaty.
 4. Karty zbliżeniowe są własnością rodziców/opiekunów prawnych.
 5. Koszty karty zbliżeniowej pokrywają rodzice/opiekunowie prawni. Karta kupowana jest raz na cały czas  pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Koszty uszkodzenia, zgubienia karty pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka.
 7. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum i jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

 

§ 2
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierując się do szatni, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika z napisem WEJŚCIE.
 2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem do sali karty zbliżeniowej czas pobytu dziecka będzie naliczany od godz. 6:00

 

§ 3
Odbieranie dziecka z przedszkola

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez rodziców osoby odbierają dziecko, wywołując je z sali przez domofon lub odbierają je osobiście z ogrodu.
 2. Przed wyjściem z szatni rodzice/opiekunowie prawni lub inne uprawnione przez  rodziców osoby przykładają indywidualną kartę dziecka do czytnika 
  z napisem WYJŚCIE.
 3. W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godz. 17:00.
 4. W sytuacji szczególnej np. zgubienie/uszkodzenie karty – rodzic/opiekun zgłasza nauczycielce w grupie fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka 
  w przedszkolu oraz kierownikowi gospodarczemu w celu zamówienia odpłatnie kolejnej karty.

§ 4
Moduł on-line dla rodziców

 

 1. Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemie iPrzedszkole na stronie:

iprzedszkole.progman.pl

 1. Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się 
  w systemie. Wskazana jest niezwłoczna zmiana hasła przez   rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmiana.
 2. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniu Regulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej Przedszkole.
 3. Moduł dla rodzica w systemie iPrzedszkole zapewnia :

ü  bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt, żywienie, zajęcia dodatkowe, radę rodziców,

ü  wydruk przelewów lub skopiowanie danych do przelewu, a w przyszłości dokonanie bezpośrednio przelewów,

ü  bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów ,

ü  dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

ü  możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,

ü  zgłaszanie nieobecności dziecka (przy czym zgłoszenie nieobecności do godz. 9:00 danego dnia powoduje nienaliczanie opłaty za żywienie dziecka w tym dniu).

 

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1września 2012 r. do odwołania.
 2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń w szatni przedszkola oraz  na stronie www.przedszkole103.waw.pl, w sekretariacie przedszkola oraz u każdej Pani nauczycielki w grupie.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy zakupie kart.
 5. Informacji związanych z techniczną obsługą programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firma ProgMan.
 6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt, żywienie dziecka, radę rodziców, inne zajęcia w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym kierownik gospodarczy lub dyrektor przedszkola.
 7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie iPrzedszkole jest Przedszkole Nr 103 w Warszawie.

 

 

Warszawa, dnia 3 września 2012 r.

Rozmiar czcionki
Zwiększony kontrast